STATUT KLUBA

STATUT VESLAČKOG KLUBA 'EKONOMIST'
 
 
     Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine br. 88/01) te članka 11. Zakona o športu ( Narodne novine br. 111/97 ) skupština Veslačkog kluba 'Ekonomist' na svojoj je sjednici održanoj 21. siječnja 2002. godine donijela je: STATUT VESLAČKOG KLUBA 'EKONOMIST'

 
OSNOVNE ODREDBE
 
Članak 1.
 
    Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, i području djelovanja Kluba; o zastupanju; o ciljevima; te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima; obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustrojstvu; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.
 
 
NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE NA KOJEM KLUB DJELUJE
 
Članak 2.
 
Naziv kluba je VESLAČKI KLUB « Ekonomist «.
Skraćeni naziv kluba je: VK « Ekonomist ».
Sjedište kluba je Zagrebu, Trg J. F. Kennedya 6.
Klub djeluje na području Grada Zagreba.
 
Članak 3.
 
VK « Ekonomist » je športska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
VK « Ekonomist » je neprofitna pravna osoba.
 
Članak 4.
 
    Klub ima znak u obliku polukružnog natpisa V. K. EKONOMIST ispod kojeg piše ZAGREB. Znak kluba sastoji se od dva vesla koja su međusobno prekrižena. Vesla su također prekrižena i sa tri knjige koje simboliziraju znak Ekonomskog fakulteta.
 
Članak 5
 
Klub ima pečat.
Pečat kluba je okruglog oblika, promjera 39 mm koji sadrži znak kluba i sjedište udruge Zagreb.
 
 
ZASTUPANJE
 
Članak 6.
 
Klub zastupa predsjednik Kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.
 
 
CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA
 
Članak 7.
 
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka, i unapređenja veslačkog športa i športske rekreacije u Gradu Zagrebu.
 
Članak 8.
 
Djelatnosti kluba jesu:
 
- podučavanje studenata veslačkom športu kao priprema za uključivanje u 
  natjecateljski trening
- provođenje veslačkog treninga i sudjelovanje na veslačkim natjecanjima u  
  zemlji i inozemstvu
- planiranje rada i razvitka veslačkog športa radi postizanja vrhunskog rezultata
  te promicanje športske rekreacije
- organizacija regata i drugih sportskih natjecanja
- upravljanje sportskim objektima kojima je klub vlasnik ili korisnik
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada
- skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba
- poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom
 
 
OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA
 
Članak 9.
 
Rad Kluba je javan. Javnost rada Klub ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, te:
 
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima,
  pisanim izvješćima, skupovima ili na drugi prikladan način
- putem sredstava javnog priopćavanja
 
 
ČLANSTVO I ČLANARINA U KLUBA
 
Članak 10
 
     Članom kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, te stranac, koji je student Ekonomskog fakulteta, te svaka druga zainteresirana punoljetna osoba ako ispunjava uvjete određene Zakonom i ovim Statutom, te općim aktima Kluba.
Članovi kluba su redovni članovi počasni i potporni.
Redovni članovi kluba su aktivni veslači/ce i veslači/ce rekreativci/ke.
Aktivni veslači su veslači koji se bave natjecateljskim veslanjem i njihova je aktivnost primarna.  Veslači rekreativci su članovi Kluba koji su prestali s aktivnim natjecateljskim veslanjem. Oni nastavljaju svoju djelatnost sa športskom rekreacijom ili veteranskim veslanjem.
Potporni član je osoba koja nije bila veslač, a svojim materijalnim doprinosom želi doprinijeti razvitku Kluba. 
Počasni članovi Kluba  su fizičke osobe koje su svojim djelovanjem značajno doprinijele  Klubu. O počasnom članstvu odlučuje Skupština. Počasno članstvo je doživotno i za njega se ne plaća članarina.
 
Članak 11.
 
Članom Kluba postaje se upisom u knjigu članova koju vodi tajnik Kluba.
 
Članak 12.
 
Članovima kluba izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.
 
Članak 13.
 
Upravni odbor određuje iznos  pristupnine i članarine za tekuću godinu.
 
 
PRAVA, OBVEZE ČLANOVA KLUBA
 
Članak 14.
 
Uvjeti za članstvo, kao i prava i obveze članova su:
 
-  bavljenje sportskom aktivnošću
-  sudjelovanje redovnih članova u upravljanju poslovima Kluba
-  čuvanje i podizanje ugleda Kluba
-  čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza 
-  plaćanje članarine
 
Članovi kluba obvezni su provoditi Program rada koji donosi Skupština kluba  odluke upravnog odbora, kao i odredbe općih akata i Statuta Kluba i Saveza.
 
Članak 15.
 
Članstvo u klubu prestaje:
 
-  dragovoljnim istupom
-  ne plaćanjem članarine
-  isključenjem.
 
   Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Kluba ili prouzroči znatniju štetu Klubu ili njegovim članovima.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju, čija je odluka o isključenju konačna.  
 
 
UDRUŽIVANJE U SAVEZE
 
Članak 16.
 
Klub se može udružiti u športski savez i u druge športske udruge u zemlji i inozemstvu. Odluku o udruživanju donosi Skupština na preporuku Upravnog odbora.
 
 
UNUTARNJI USTROJ I TIJELA KLUBA
 
Članak 17.
 
Tijela kluba su:
 
-  Skupština i predsjednik Skupštine
-  Upravni odbor
-  Odbor za nadzor
 
 
SKUPŠTINA
 
Članak 18.
 
Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi kluba.
 
Članak 19.
 
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.  Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Kluba. U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik Kluba je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Upravni odbor ili odbor za Nadzor ili najmanje 1/10 članstva kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik Kluba ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).   
 
Članak 20.
 
    Klubu predsjedava predsjednik Kluba. U slučaju odsutnosti Predsjednika Kluba, zamjenjuje ga dopredsjednik, a u slučaju odsutnosti i dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba.
 
Članak 21.
 
     Poziv za Skupštinu objavljuje se na Oglasnoj ploči Kluba, najkasnije 7 (sedam ) dana prije održavanja Skupštine. Pozivi se također dostavljaju i na adresu redovnih članova Kluba, za što je zadužen tajnik.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih redovnih članova Skupštine, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, ako statutom nije određena posebna većina. U slučaju da se skupštini ne odazove natpolovičnom većinom pričekat će se jedan sat i tada se skupština može pravovaljano održati ukoliko joj bude nazočno 30% redovnih članova skupštine. Odluke se donose većinom glasova nazočnih.
  
Članak 22.
 
Skupština kluba:
 
-  utvrđuje politiku razvitka Kluba
-  donosi i mijenja Statut Kluba
-  donosi druge opće akte
-  potvrđuje ili odbija financijski plan i završni račun
-  potvrđuje, mijenja ili odbija Program rada
-  bira i razrješuje Upravni odbor, Odbor za nadzor, predsjednika Kluba i
   dopredsjednika
-  razmatra i usvaja izvješće o radu Kluba
-  odlučuje o žalbama članova
-  odlučuje o prestanku rada Kluba
-  obavlja i druge poslove određene zakonom ili statutom
 
 
UPRAVNI ODBOR
 
Članak 23.
 
Upravni odbor je upravno i izvršno kolegijalno tijelo kluba.
 
Članak 24.
 
Upravni odbor čini 5 (pet) članova od kojih je jedan predsjednik Kluba. Članovi Upravnog odbora biraju se tajnim glasovanjem na Skupštini, a na osnovu pismene ili usmene kandidature.
 
Upravni odbor:
 
-  provodi program rada Kluba
-  bira i imenuje tajnika Kluba i blagajnika
-  saziva Skupštinu Kluba
-  utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na
   razmatranje i  prihvaćanje
-  utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
-  brine o izvršenju odredbi Skupštine kluba
-  upravlja imovinom Kluba u okviru Plana i programa rada
-  podnosi izvješće o radu Skupštine Kluba
-  imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
-  obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima
 
Upravni odbor donosi pravilnik o stegovnoj odgovornosti članova. Pravilnik određuje stegovne mjere ( opomena i isključenja ) za povrede članskih dužnosti utvrđenih ovim Statutom i općim aktima te određuje izbor stegovne komisije i stegovni postupak.
 
Članak 25.
 
Odluke upravnog odbora donose se natpolovičnom većinom glasova svih članova. Sjednice Upravnog odbora održavaju se jedanput mjesečno, a u pravilu ih saziva predsjednik, a može i bilo koji član Upravnog odbora.
 
Članak 26.
 
Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini. Upravni odbor podnosi skupštini godišnje izvješće o svom radu. Mandat članova Upravnog odbora traje 2 (dvije) godine.
 
 
ODBOR ZA NADZOR
 
Članak 27.
 
   Odbor za nadzor nadzire zakonitost i financijsko – materijalno poslovanje Kluba, a osobito korištenje, upravljanje i raspolaganje klupskom imovinom. Odbor za nadzor ima pravo i dužnost uvida u sve akte klupskih organa, poslovne knjige i svu dokumentaciju u Klubu, te pravo prisustvovati sastancima Upravnog odbora.
Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran. 
 
Članak 28.
 
Odbor za nadzor bira se na Skupštini tajnim glasovanjem na mandat od dvije godine. Odbor za nadzor se sastoji od 3 (tri) člana koji međusobno biraju predsjednika Odbora za nadzor.
   
 
PREDSJEDNIK KLUBA
 
Članak 29.
 
Predsjednika Kluba bira Skupština tajnim glasovanjem na mandat od 2 (dvije) godine. Predsjednik kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
 
Predsjednik:
 
-  zastupa klub
-  rukovodi radom Upravnog odbora i brine za izvršenje odluka Upravnog
   odbora
-  brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela
-  obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom
 
Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.
 
 
TAJNIK KLUBA
 
Članak 30.
 
Tajnika Kluba bira i imenuje Upravni odbor na mandat od dvije godine za obavljanje stručno – administrativnih poslova u Klubu. Tajnik Kluba vodi  administrativne poslove, te ostale posve prem nalogu Upravnog odbora. Sa tajnikom Kluba može se sklopiti Ugovor o radu kojim se određuju prava i obveze u skladu sa zakonom i općim aktima društva.
 
 
KOMISIJE I DRUGA RADNA TIJELA
 
Članak 31.
 
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba, Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. Komisije i radna tijela donose svoje pravilnike koje odobrava Upravni odbor.
 
 
NESPOJIVOST POJEDINIH FUNKCIJA I POSLOVA
 
Članak 32.
 
Funkcija Predsjednika Kluba i člana Upravnog odbora nespojive su sa funkcijom člana Odbora za nadzor.
Funkcija predsjednika Skupštine nespojiva je sa bilo kojom funkcijom u Klubu.
 
 
IMOVINA KLUBA, NAČIN STJECANJA IMOVINE I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI
 
Članak 33.
 
Imovinu Kluba čine:
 
-  novčana sredstva
-  pokretne stvari
-  nekretnine
-  prava Kluba
 
Članak 34.
 
Klub stječe imovinu:
 
-  od članarina
-  dobrovoljnih  prihoda i darova
-  sredstava iz proračuna
-  iz drugih izvora u skladu sa zakonom
 
Moguća dobit u Klubu može se koristiti isključivo za obavljanje djelatnosti Kluba.
 
 
PRESTANAK RADA KLUBA
 
Članak 35.
 
Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada Kluba, imovine će pripasti Ekonomskom fakultetu, Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.
 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 36.
 
Statut donosi i mijenja Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u skupštini nakon provedene rasprave.
 
Članak 37.
 
Tumačenja odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. Tumačenja drugih akata daje Upravni odbor Kluba.
 
 
 

Ispiši stranicu